• 1
  • 2

Aktualności (5334)

czwartek, 24 październik 2019 09:50

Czołowe zderzenie

Napisała

Wczoraj (23.10) około godziny 18 doszło do groźnego wypadku na trasie Augustów – Sejny.

środa, 23 październik 2019 19:01

Rygorystyczne zmiany w przepisach wzbudziły kontrowersje kierowców

Napisane przez

Od 7 listopada br. zaczną obowiązywać nowe przepisy kontroli ruchu drogowego. Zapisane one zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są one korzystniejsze dla służb zatrzymujących pojazdy, ale czy również dla kierowców?

środa, 23 październik 2019 11:32

Hotel Warszawa otrzymał 4 gwiazdkę!

Napisała

Miło nam poinformować, że Hotel Warszawa SPA & Resort otrzymał pozytywną decyzję o zmianie kategoryzacji i stał się pierwszym hotelem czterogwiazdkowym w Augustowie.

środa, 23 październik 2019 08:36

Ogólnopolskie działania Policji „Prędkość”

Napisała

23 października 2019 roku Policja przeprowadzi działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Mimo iż nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

W województwie podlaskim wnioski o 500 plus dla niesamodzielnych złożyło już ponad 11 tys. osób. Tylko 22 proc. posiada orzeczenie, które jest jednym z warunków otrzymania świadczenie. Pozostali do wniosku powinni dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajduje oraz jeśli, oczywiście posiada – dokumentację medyczną i inne zaświadczenia, które mogą mieć znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

wtorek, 22 październik 2019 20:22

Zła passa Marcina Kleczkowskiego

Napisane przez

Wygląda na to, że nie jest to najlepszy rok w karierze augustowskiego radnego, Marcina Kleczkowskiego.

wtorek, 22 październik 2019 18:09

Jubileusz 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie

Napisała

W piątek, 18 października br. w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 60-lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

wtorek, 22 październik 2019 13:37

Aktywny jak senior

Napisała

Zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie sprawiają, że kształtowanie polityki na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się jest jednym z kluczowych wyzwań dla naszego państwa. Odpowiedzią na te procesy miał być realizowany od 2012 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Jednak w ocenie NIK, Program nie osiągnął zakładanego celu czyli poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Tylko 1/3 zbadanych projektów ukierunkowanych było na pobudzenie czynnej aktywności seniorów i osiągnięcie trwałych efektów, wymagających stałych i regularnych działań (szeroko rozumiany wolontariat, czy budowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej). Krytycznie należy także ocenić nieprzeprowadzenie przez Ministra RPiPS rewizji Programu, co ograniczyło możliwość dostosowania go do strategicznych celów polityki senioralnej, a także skuteczne zarządzanie i konieczną, wraz z upływem lat, jego modyfikację.

Sytuacja demograficzna
W Polsce na koniec 2017 r. liczba ludności wynosiła 38,4 mln, w tym ponad 9 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej. Trwający proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiany niskim poziomem dzietności. Pogarszająca się sytuacja demograficzna stawia przed Polską wyzwania związane z planowaniem i kształtowaniem polityki na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.

Polska należy do ścisłej czołówki europejskich krajów, w których kryzys demograficzny występuje w największym stopniu. Według prognozy GUS, w perspektywie do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,5 mln, natomiast populacja osób w wieku 60 lat i więcej wzrośnie do 13,7 mln i będzie stanowiła ponad 40 proc. ogółu społeczeństwa.

Pogarszająca się sytuacja demograficzna stawia przed Polską wyzwania związane z planowaniem i kształtowaniem polityki na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Realizacji działań adresowanych do seniorów służy m.in. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

Czym jest Program na rzecz  Aktywności Społecznej Osób Starszych
Program ASOS jest integralnym elementem działań na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego oraz Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących aktywności społecznej seniorów w czterech Priorytetach:
• I Edukacja osób starszych
• II Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
• III Partycypacja społeczna osób starszych
• IV Usługi społeczne dla osób starszych

Na etapie przygotowywania Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych, Minister Pracy i Polityki Społecznej przeprowadził identyfikację problemów osób starszych (60+) pod kątem procesów społecznych i demograficznych. Nie uwzględnił natomiast diagnozy potrzeb osób starszych w zależności od ich sytuacji zdrowotnej, materialnej czy dostępu do organizacji niosących pomoc lub wsparcie. W konsekwencji taki kierunek działania jak promowanie wolontariatu kompetencji (czyli dzielenie się posiadaną wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnościami) nie był podejmowany w żadnej edycji Programu, a takie kierunki jak kształcenie opiekunów czy wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług opartych na wolontariacie podejmowane były w znikomym stopniu (po pięć projektów w każdym z tych kierunków w latach 2013-2017).

Przyjęty przez Ministra podział na Priorytety nie był ukierunkowany na rozwiązanie konkretnego problemu społecznego przypisanego do danego Priorytetu. Ponadto w  różnych Priorytetach realizowane były podobne kierunki działań. Przykładowo  działania związane z wolontariatem realizowane były we wszystkich Priorytetach, kształcenie opiekunów podobnie jak aktywność fizyczna osób starszych i aktywność turystyczno-rekreacyjna realizowane były zarówno w Priorytecie I jak i IV. Działania w obszarze kultury realizowano w Priorytecie II i IV. W konsekwencji oferenci w niektórych przypadkach mieli problemy z określeniem we wniosku właściwego Priorytetu. Problemy w tym zakresie mieli również eksperci oceniający oferty. W przypadku 30 proc. objętych badaniem ofert eksperci nie dokonali pełnej oceny zgodności zadania publicznego z Priorytetem wskazanym przez oferenta.

Najczęściej seniorzy uczestniczyli w projektach związanych z  profilaktyką zdrowotną  (porady zdrowotne, dietetyka, medycyna naturalna), zajęciami sportowymi i turystyką (zajęcia na basenie, nordic walking, wycieczki) oraz zajęciami w obszarze kultury i sztuki (rękodzieło, malarstwo, występy artystyczne, wyjścia do kina, teatru).

Skuteczność Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, rozumiana, jako osiągnięcie trwałych efektów w odniesieniu do założonego celu głównego - „poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną” - była niska. Tylko ok. 27 proc. zbadanych projektów ukierunkowanych było na pobudzenie czynnej aktywności seniorów i osiągnięcie trwałych efektów, wymagających stałych i regularnych działań. Chodzi przede wszystkim o szeroko rozumiany wolontariat, uczestnictwo w radach seniorów, czy budowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej.

Badanie ankietowe NIK

W latach 2013-2017 z Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych skorzystało blisko 850 tys. polskich seniorów.
Jak pokazują wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK, najczęściej ich uczestnikami były kobiety (73,5 proc.) i osoby mieszkające w miastach (69,5 proc.), a średnia wieku osób w nim uczestniczących wyniosła 67 lat.
 Seniorzy brali głównie udział w wycieczkach jedno- lub kilkudniowych (ok. 41 proc.), w spotkaniach z ekspertami (ok. 36 proc.), w akcjach promujących zdrowy styl życia (32 proc.) oraz kursach posługiwania się nowymi technologiami (ok. 31 proc). Czego seniorzy oczekiwali? Że udział w projektach pozwoli im m.in. na poszerzenie wiedzy i umiejętności (ok. 67 proc.), przebywanie wśród ludzi (ok. 51 proc.), na miłe spędzenie czasu (43,5 proc.).
Po zakończeniu projektu 65,5 proc. osób deklarowało, że ich oczekiwania zostały spełnione całkowicie lub nawet powyżej tego, czego się spodziewali. Organizację zajęć za bardzo dobrą lub dobrą uznało niemal 84 proc. ich uczestników.

Mimo tych pozytywnych opinii, Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w latach  2013-2017 skuteczność Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych była niska, co oznacza, że jego cel główny - „poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną” - nie został osiągnięty.

Finansowanie Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Pierwszy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych realizowany był od września 2012 r. do grudnia 2013 r., a drugi będzie kontynuowany do końca grudnia 2020 r. Budżet Programu w latach 2012-2013 wynosił 60 mln zł, a w latach 2014-2020 wyniesie 280 mln zł (40 mln zł rocznie). Budżet składa się dwóch części: I część - dotacje: 95 proc. budżetu rocznego, II część - środki techniczne: do 5 proc. budżetu rocznego (koszty obsługi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Każdemu z Priorytetów zostały przypisane środki w wysokości od 15 do 40 proc. całości budżetu na dotacje. Zgodnie z założeniami Programu ASOS wartość dotacji w  konkursach wynosiła od 20 tys. zł do 200 tys. zł.

Minister udzielał dotacji ze środków Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Ministerstwo. Dotacje przekazywane były na podstawie zawartych umów z organizacjami pozarządowymi. W latach 2013-2017 na dotacje dla organizacji pozarządowych wydatkowano 173 mln zł  (w 2013 r. wydatkowano 21 mln zł, w kolejnych latach było to 38 mln zł rocznie).  
W latach 2013-2017 Minister przeprowadził pięć edycji konkursów na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Z ustaleń kontroli wynika, że w czterech z pięciu ogłoszonych w okresie objętym kontrolą edycjach konkursów Programu, stwierdzono przypadki nieprzestrzegania procentowego podziału środków finansowych w poszczególnych Priorytetach. Przykładowo w Priorytecie II (edycja 2017) zaplanowano 9,5 mln zł na dotacje, a wydatkowano 12,2 mln zł (o 28 proc. więcej niż planowano).

W sumie w postępowaniach konkursowych złożono ponad 11 tys. ofert, z których dofinansowano łącznie nieco ponad 2 tys. ofert (18 proc. ofert złożonych), co wskazuje, że Program cieszył się dużą popularnością i zainteresowaniem jako instrument polityki senioralnej. Wynika z tego też fakt, iż liczba realizowanych projektów była niewspółmiernie mała w stosunku do potrzeb.

Najwięcej ofert zostało dofinansowanych w miejscowościach powyżej 100 tys. mieszkańców (49 proc.), a tylko 7 proc. ofert zostało dofinansowanych w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców. Co oznacza, że mieszkańcy małych miejscowości mają ograniczoną możliwość skorzystania z Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.  

NIK zwraca uwagę, że niewielka kwota środków przeznaczana na realizację Programu ASOS - przeciętnie w badanych latach ok. 197 zł na jedną osobę uczestniczącą w Programie i ok. 4,30 zł na statystyczną osobę starszą - nie pozwalała projektować działań spójnych, trwałych i efektywnych długofalowo. W konsekwencji finansowane z Programu działania, z uwagi na ograniczone środki, nie mogą z założenia w istotny sposób wpływać na jakość i poziom życia osób starszych. 

Trudności z oceną realizacji zadań w Programie

Z ustaleń kontroli wynika, że swoboda wnioskodawców w ustalaniu rezultatów i brak standardów ich pomiaru, utrudniały ekspertom porównanie nakładów i efektów. Przyjętą praktyką było dowolne określenie przez oferenta we wniosku wskaźników realizacji projektów, jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu, łącznie z podaniem wskaźników ich pomiaru oraz wartości docelowej. W objętych kontrolą ofertach sformułowano od jednego aż do 21 rezultatów. W przypadku obniżenia kwoty wnioskowanej dotacji, zmianie zakresu rzeczowego projektu nie towarzyszyło dostosowanie wskaźników rezultatów do nowych warunków. We wszystkich tego typu przypadkach objętych kontrolą, Minister akceptował niewykonanie wskaźników rezultatu. Zdaniem NIK, niewskazanie przez Ministra oczekiwanej liczby rezultatów oraz sposobów ich monitorowania, w praktyce uniemożliwiał ustalenie stopnia realizacji celów szczegółowych.

NIK

wtorek, 22 październik 2019 08:06

Renta rodzinne nie zawsze musi być niska

Napisała

Po śmierci bliskiej osoby, gdy tylko rozliczymy się za pochówek musimy pamiętać o tym by nie przepadły świadczenia przysługujące po zmarłym. Mowa tu o rencie rodzinnej, która może przysługiwać dzieci, małżonkom, wnukom, rodzeństwu a nawet rodzice. Oczywiście trzeba spełnić szereg warunków ale świadczenie może zastąpić do tej pory wypłacane niższe własne lub być przyznane upragnionemu członkowi rodziny, który do tej pory z ZUS nic nie pobierał.

poniedziałek, 21 październik 2019 18:49

35. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Napisane przez

Minęło 35 lat od tragicznej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 19 października 1984 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy i Służby Bezpieczeństwa. Jego zwłoki zostały odnalezione w rzece Wiśle we Włocławku. Ks. Jerzy był kapelanem warszawskiej „Solidarności”, obrońcą praw człowieka w okresie PRL-u. Mottem, które towarzyszyło mu przez cały okres swojej działalności duszpasterskiej było przesłanie: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Działalność ks. Popiełuszki władze uznawały za przeciwstawianie się systemowi.

poniedziałek, 21 październik 2019 17:07

Pojazdy odzyskane w weekend

Napisała

W miniony weekend funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odzyskali dwa pojazdy pochodzące z przestępstwa. Wartość zabezpieczonych samochodów oszacowano na 275 tys. zł.

poniedziałek, 21 październik 2019 11:16

"Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo” w powiecie augustowskim

Napisał

Augustowscy policjanci biorą udział w kampanii pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Strona 308 z 445
Gruby Benek