• 1
  • 2
wtorek, 27 sierpień 2019 13:59

Rusza kampania informacyjno-promocyjna w ramach projektu Klimada 2.0

Napisała
Rusza kampania informacyjno-promocyjna w ramach projektu Klimada 2.0 38 Content Communication

Klimada 2.0 to projekt realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. Jego pełna nazwa to „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”.

 

O kampanii
Tematyka projektu jest niezwykle istotna, ponieważ zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych zagrożeń XXI wieku. Postępujący wzrost globalnej temperatury oraz jego skutki dla środowiska i gospodarki, a także kluczowa rola człowieka w tym procesie, wymagają podjęcia kompleksowych działań – zarówno edukacyjnych, jak i zmniejszających wpływ człowieka na klimat i służących przystosowaniu się do zmian klimatu. W działania te muszą angażować się rządy i społeczności lokalne. Właśnie dlatego jednym z zadań realizowanych w ramach projektu jest kampania informacyjno-promocyjna prowadzona pod hasłem „Klimat się zmienia. Zmień sposób myślenia!”. Głównym celem kampanii jest dostarczenie niezbędnych informacji na temat zmian klimatu i możliwości adaptacji do ich skutków strategicznym grupom odbiorców, a także edukacja społeczeństwa, jak za pomocą codziennych dobrych nawyków zmniejszać wpływ na globalne ocieplenie i chronić środowisko naturalne.
Działania prowadzone w ramach kampanii będą obejmowały komunikację w mediach społecznościowych, Internecie oraz działania public relations, na które składać się będzie m.in. regularna dystrybucja informacji prasowych do mediów, konferencje prasowe, wywiady i komentarze, a także systematyczna publikacja wyników prac i analiz prowadzonych w projekcie. Integralną częścią kampanii będą akcje społeczne, które będą miały za zadanie pobudzenie proekologicznej aktywności społeczeństwa.
Kampania będzie realizowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z agencją DSK, 38 Content Communication oraz agencją JU.

O projekcie
„Adaptacja do zmian klimatu, obok gospodarki o obiegu zamkniętym, jest głównym filarem zrównoważonego rozwoju. Poziom wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie zmian klimatu wymaga dużej poprawy. Dlatego tak ważny jest dostęp do aktualnej wiedzy i wykorzystanie nowoczesnych metod informatycznych w celu określenia przewidywanych zmian klimatu w przyszłości, co pozwoli odpowiednio się do nich przygotować i zminimalizować ich negatywne skutki. Nasz projekt przekaże wiedzę na temat tego, w jaki sposób będzie zmieniał się klimat do roku 2030, w perspektywie do roku 2050, i jak – w sytuacji tych zmian – należy prowadzić działania związane z ochroną środowiska. Jednym z aspektów projektu będzie więc przekazanie informacji na temat tego, jakich zmian klimatu możemy się spodziewać i jak możemy się do nich przygotować, ale też, w jaki sposób przeciwdziałać tym zmianom. Dotyczy to administracji rządowej (wyniki projektu mogą się przydać przy podejmowaniu przez rząd strategicznych decyzji np. dotyczących miksu energetycznego, polityki emisyjnej czy polityki klimatycznej), samorządów, ale i każdego z nas”. – powiedział dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB podczas konferencji inicjującej realizację Projektu.

Projekt Klimada 2.0 to projekt realizowany przez IOŚ-PIB w odpowiedzi na jeden z najpoważniejszych problemów XXI wieku – zmiany klimatu.
Założeniem Projektu jest dostarczenie kompleksowych informacji i wiarygodnych danych, nie tylko o przyczynach i skutkach globalnego ocieplenia, ale także na temat wrażliwości poszczególnych sektorów na zmiany klimatu i możliwości adaptacji do nich. W tym celu w Projekcie wykorzystuje się nowoczesne narzędzia i technologie informacyjne.

Vademecum zmian klimatu
„Aby móc podejmować decyzje dotyczące najlepszych sposobów adaptacji niezbędne jest posiadanie dostępu do wiarygodnych danych na temat prawdopodobnego oddziaływania zmian klimatu, powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz na temat kosztów i korzyści poszczególnych wariantów w zakresie adaptacji. Potrzebna jest szersza wiedza na temat oddziaływania klimatu i wrażliwości na jego skutki, tak by możliwe było wypracowanie odpowiednich rozwiązań politycznych”. – napisano w Białej Księdze Adaptacji, która jest dokumentem strategicznym Komisji Europejskiej na temat zmian klimatu.

„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” będzie stanowić kompendium przygotowane w ścisłej współpracy z naukowcami, ekonomistami i przedstawicielami administracji państwowej. Projekt składa się z kilku części, obejmujących opracowanie scenariuszy klimatycznych, oceny wrażliwości sektorów na zmiany klimatu, jak również analizy kosztów i korzyści płynących z podejmowania odpowiednich działań, kładąc przy tym nacisk na straty wynikające z niepodejmowania żadnych działań. Ponadto w ramach realizacji Projektu przewidziano utworzenie Centrum Studiów Prawno – Klimatycznych, które skupi się na prowadzeniu badań nad ustawodawstwem dotyczącym zmian klimatu, w celu tworzenia optymalnych strategii oraz narzędzi prawnych, wspierających i wzmacniających gospodarkę w kierunku skutecznej realizacji przez Polskę jej zobowiązań unijnych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.

Najważniejsza jest świadomość
Dziś nikt nie kwestionuje zmian klimatu. Są faktem i obserwujemy je na co dzień, a badania naukowe potwierdzają, że zmiany klimatu przyspieszyły wraz z rozwojem przemysłu. Naukowcy ostrzegają, że zmiany, które dziś potrafimy rozpoznać, wywołają kolejne w systemach przyrodniczych i społecznych, których jeszcze nie potrafimy przewidzieć. Mimo niepewności, jak będzie wyglądało życie w Polsce za pół wieku, jestem przekonana, że podstawą podejmowania wszystkich działań powinna być świadomość, że adaptacja do zmian klimatu jest równoznaczna z ochroną naszego zdrowia, a w wielu przypadkach również życia. Dzięki kompetencji i doświadczeniu ekspertów dostarczymy odbiorcom rezultatów naszego Projektu kompleksowej wiedzy o zmianach klimatu, skutkach tych zmian, a także możliwości adaptacji do nich”. - komentuje Barbara Rajkowska, Pełnomocnik ds. realizacji Projektu Klimada 2.0.

Prace zaplanowane w Projekcie będą realizowane do grudnia 2021 r., a wyniki zostaną udostępnione na aktualnie budowanym portalu Klimada 2.0

Więcej informacji już wkrótce na stronie http://klimada2.ios.gov.pl.

38 Content Communication

Gruby Benek