• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 03 wrzesień 2019 08:05

500 plus dla osób niesamodzielnych o tym trzeba wiedzieć

Napisała
500 plus dla osób niesamodzielnych o tym trzeba wiedzieć ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 października rozpocznie rozpatrywanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Klienci, które nie mają orzeczenia, po złożeniu wniosku o dodatek zostaną skierowane na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Szacunkowa liczba osób, które w województwie podlaskim mogą ubiegać  o świadczeniu uzupełniającym to ponad 26 tys.

 

Świadczenie będzie przyznawane wyłącznie na wniosek, więc powinny go w ZUS złożyć te osoby, które:
• nie pobierają żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych;
• pobierają świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, ale nie są uprawnione do świadczeń emerytalno - rentowych;
• są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych w ZUS oraz w innym organie rentowym, ale to ZUS wypaca dodatek pielęgnacyjny.

- Decyzję w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy od wejścia w życie tego przepisu ZUS będzie miał nieco wydłużony termin na wydanie decyzji. Spodziewanym się dużej liczby wniosków w tym czasie. Tak więc na wydanie decyzji w sprawie wniosków złożony do 30 listopada 2019 r., ZUS będzie miał nie 30, a 60 dni również od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.- informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie uzupełniające będą mogły otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski, nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1600 zł oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji (nie jest to orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności). Osoby, które nie mają takiego orzeczenia, po złożeniu wniosku o świadczenie zostaną skierowane na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Muszą je mieć również seniorzy, którzy ukończyli 75-ty rok życia i z racji wieku ZUS z automatu przyznał dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty.
Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało nie tylko polskim obywatelom. O dodatek będą się mogli ubiegać także cudzoziemcy, w tym obywatele państw członkowskich UE, legalnie przebywający na terytorium RP.

Nowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.

– Najprościej rzecz ujmując, gdy suma świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 400 zł. Z kolei jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to otrzymamy 100 zł – wyjaśniła rzeczniczka.

Do kryterium dochodowego przysługującego danej osobie uwzględniane będą świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych. Przede wszystkim chodzi o świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy emerytalno-rentowe. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. Będą też uwzględniane świadczenia wypłacane przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych.
Nie będą uwzględniany dochód z pracy zarobkowej czy też np. z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej. Nie uwzględnia się również świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Nie będzie wliczany także zasiłek pielęgnacyjny ani dodatki (np. dodatek kombatancki), renty cywilnoprawne, a także niektóre rent rodzinnych.

– W tym wypadku chodzi tu osoby utrzymują rentę rodzinną przyznaną po zmarłym rodzicu, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub przed ukończeniem 25 lat w przypadku kontynuowania nauki – wyjaśnia Krupicka.

ZUS

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot