• 1
  • 2
  • 3
środa, 13 maj 2020 19:00

Nabór do służby w podlaskiej Służbie Celno-Skarbowej

Napisane przez RH

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim. Do 15 czerwca br. kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby.

Na osoby które z wynikiem pozytywnym przejdą poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, czeka co najmniej 25 etatów w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Nowoprzyjęci funkcjonariusze będą pełnić służbę w komórkach dochodzeniowo-śledczych i kontroli rynku, a także na granicy w drogowych i kolejowych oddziałach celnych.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj. obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia.

Ponadto, na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą:

• weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
• test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień politycznych i społeczno-gospodarczych,
• test sprawności fizycznej,
• test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby,

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym oraz postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Zakres zadań na stanowiskach na które prowadzony jest nabór do Oddziałów Celnych, obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, wszczynanie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Do głównych obowiązków funkcjonariusza zatrudnionego w Dziale Dochodzeniowo-Śledczym należeć będzie m.in. prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych w szczególności z walką z przestępczością podatkową, narkotykową, hazardową.

Osoba pełniąca służbę w Referacie Kontroli Celno-Skarbowej Rynku będzie odpowiedzialna m.in. za kontrolę przestrzegania przepisów podatkowych w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia towarów akcyzowych (np. alkoholu, wyrobów tytoniowych, paliw) oraz za kontrolę przestrzegania przepisów dot. urządzania gier hazardowych. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku uczestniczyć będzie również w rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń oraz ściganiu ich sprawców.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. prowadzonego naboru, które dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS

Obecnie w podlaskiej KAS pełni służbę 1019 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

 

Radosław Hancewicz

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot