• 1
  • 2
  • 3
środa, 18 listopad 2020 17:00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie informuje

Napisane przez RED

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Augustowie oceniła wodę w Wodociągu Augustów. Czy nadaje się ona do spożycia? Jaką wydano w tej sprawie opinię?

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437, ze zm.) oraz § 21 ust.1. pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań w dniach 08.09.2020r. oraz 01.10.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Augustów stwierdza, że:
woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A.

Uzasadnienie

W dniu 18.09.2020r. zarządca wodociągu Augustów Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w wodociągu przedstawił wyniki z badań 5 próbek wody pobranych do badania w dniu 08.09.2020r. Wyznaczono 4 punkty poboru próbek wody na sieci wodociągu oraz 1 punkt na stacji uzdatniania wody. Badania zostały wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A i opisane w Sprawozdaniach Nr SB/93376/09/2020, SB/93381/09/2020, SB/93378/09/2020, SB/93375/09/2020, SB/93373/09/2020 oraz SB/57743/06/2020 z badań wody z dnia 14.09.2020r.

Analiza wyników z badań laboratoryjnych wykazała, że 4 próbki wody spełniają wymagania w zakresie parametrów grupy A, natomiast 1 próbka wody /punkt poboru próbki wody - ul. Tartaczna 21 w Augustowie/ w zakresie parametrów fizykochemicznych nie odpowiadała wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Stwierdzono przekroczenie parametru mętność, które wyniosło - 4,12 ± 1,24 NTU, winno być 1 NTU.

Przekroczenie parametru mętność wywołana jest obecnością drobnych cząsteczek stałych, które mogą się znajdować w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząstek osadów pochodzących z sieci wodociągowej. Woda o wysokiej mętności zapewnia ochronę mikroorganizmom przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzać wzrost bakterii. Dlatego zaleca się, aby mętność wody była utrzymywana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i w dniu 07.10.2020r. ponownie pobrał próbkę wody, która nie wykazała już przekroczenia. Po przedstawieniu wyniku z badań oraz w związku ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, odstąpiono od poboru próbki wody do badań w ramach bieżącego nadzoru w szkołach, w celu sprawdzenia poprawy jakości wody.

Z uwagi na powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Augustów.
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom na stronie internetowej zarządcy wodociągu.

Źródło: UM Augustów

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot