• 1
  • 2
  • 3
sobota, 13 luty 2021 12:34

Trzy warianty obwodnicy Augustowa. Który wygra? (mapka)

Napisane przez KR

Budowa południowej obwodnicy Augustowa już wzbudziła i zapewne będzie jeszcze budzić liczne i szerokie dyskusje. Spośród wielu wariantów ostatecznie zostały wybrane trzy, z czego wariant trzeci jest propozycją burmistrza Augustowa, Mirosława Karolczuka. Obecnie trwają badania terenowe nad wyłonieniem najbardziej korzystnego rozwiązania pod względem społecznym, technicznym i środowiskowym.

O szczegółach swojego projektu opowiedział nam burmistrz Augustowa:

„Obwodnica w zaproponowanym przeze mnie wariancie, to jedyna koncepcja, która nie zakłóca życia miasta i nie odcina go od jeziora Sajno. Tylko ten wariant można nazwać prawdziwą obwodnicą. Łączyłaby się ona z Drogą Krajową numer 8 mniej więcej na wysokości miejscowości Kolnica (dokładniej na wysokości dawnej miejscowości Zielone), a z Drogą Krajową numer 16 łączyłaby się pomiędzy Przewięzią a Serskim Lasem” – mówi burmistrz.

Wariant ten całkowicie omija tereny zamieszkałe, eliminuje konieczność wysiedlania ludzi i burzenia budynków. Przebiega też w całości po gruntach Skarbu Państwa, więc nie ma konieczności pozbawiania kogokolwiek własności prywatnej. Obwodnica w tym wariancie nie tylko oddali ciężki ruch od miasta, ale też zmniejszy letnie korki w Augustowie, gdyż pozwoli powracającym z Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny pojechać krótszą i bezpieczną drogą do Białegostoku i Warszawy, bez zwiększania i tak sporego w sezonie natężenia ruchu w naszym mieście” – informuje Mirosław Karolczuk.

Każdy z nas pewnie wolałby, aby obwodnica nie była potrzebna. Jednak przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości zapadły wyroki, które przesądziły powrót tirów na krajową szesnastkę. W tej chwili biegnie ona przez miasto. Jeśli szybko nie zbudujemy obwodnicy w rozsądnym wariancie, to ciężki ruch powróci do miasta. Na to nie możemy pozwolić. Główną korzyścią z budowy obwodnicy w moim wariancie będzie oczywiście wspomniane wyżej zmniejszenie korków w mieście. Powracający z Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny nie będą blokować naszych ulic, co oczywiście przełoży się też na lepszy stan powietrza, które nie będzie zatruwane tak dużą ilością spalin” – mówi burmistrz Augustowa.

Czy ten wariant nie spowoduje konieczności wycinki większej ilości drzew ?

„Wszystkie trzy warianty powodują konieczność wycinki drzew. Ten przedstawiony przeze mnie również. Uważam jednak, że dużo mniejszą dolegliwością jest poprowadzenie drogi z dala od siedzib ludzkich i od miasta niż wycinanie sosen bezpośrednio nad naszymi jeziorami i odgradzanie Augustowa szeroką drogą od jeziora Sajno. Drzewa i zieleń to nasze bogactwo i każda strata w tym zakresie boli. Musimy jednak zdecydować, czy wolimy mieć szeroką drogę, pozbawiającą nas sosen w mieście, ograniczającą nam dostęp do jeziora Sajno, czy drogę oddaloną od miasta i nie zaburzającą funkcjonowania przestrzeni należnej mieszkańcom i turystom. Dla mnie wybór jest oczywisty i dlatego zdecydowanie opowiadam się za wariantem oddalonym od miasta i nie zaburzającym funkcjonowania przestrzeni należnej mieszkańcom i turystom” – informuje Mirosław Karolczuk.

W jaki sposób mieszkańcy wypowiadają się na temat budowy obwodnicy?

„Mój wariant zyskał jednogłośne poparcie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie. Odbyła się też społeczna akcja zbiórki podpisów popierających ten wariant i sprzeciwiających się powrotowi TIR-ów do miasta. Zebrano kilka tysięcy podpisów od mieszkańców. Skoro powrót tirów na krajową szesnastkę, to obwodnica jest jedynym wyjściem, aby tiry nie wróciły do miasta. A z 3 wariantów, to właśnie ten przedstawiony przeze mnie, jako jedyny oddala ruch ciężarowy od miasta. To jedyne bezpieczne dla Augustowa wyjście z tej sytuacji” – mówi burmistrz. 

„Naszym bezspornym sukcesem jest odejście GDDKiA od poprzednio przyjętych wariantów i powtórna analiza koncepcji. Dzięki temu nasz wariant znalazł się w finałowej trójce. Dzięki temu odwołano też przebudowę DK16 od Sylikatów do Głębokiego Brodu. Teraz potrzebna jest nasza jedność. Musimy zrozumieć, że jeśli nie będziemy mówić jednym głosem, to tiry mogą wrócić do miasta. Tym cenniejsza jest zbiórka podpisów oraz jednogłośne wsparcie radnych Komisji Rozwoju. Wszelkie dywagacje, wątpliwości i spory mogą skończyć się tym, że straci Augustów, a na to nie możemy pozwolić. Dlatego stale apeluję do radnych opozycyjnych o racjonalne podejście i zrozumienie, że nie wolno grać bezpieczeństwem mieszkańców” – podsumowuje burmistrz.

Wyczerpujących wypowiedzi udzielił również rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pan Rafał Malinowski. Opisał nam charakterystykę przebiegu wariantów oraz stan zaawansowania prac.

Do realizacji budowy obwodnicy Augustowa w ciągu krajowej „16” ostatecznie wybrane zostały 3 warianty. Jak wygląda ich przebieg i wpływ na środowisko?

Wariant W1 rozpoczyna się węzłem w przecięciu z planowaną do rozbudowy drogą krajowa nr 8 (GP) w odległości ok. 1,7 km od istn. węzła Augustów w kierunku Białegostoku (za ogródkami działkowymi). Na początku przebiegu korytarz przecina Kanał Augustowski, by dalej zbliżyć się do niego odcinkiem o dł. ok. 600m, następnie wariant krzyżuje się z DW664 (rondo) i przecina kanał Bystry. Korytarz zakłada połączenie ze starodrożem DK16 w okolicach DP1113B (rondo), a następnie po przejściu nad linią kolejową wpina się w istniejący przebieg DK16 (GP). Długość korytarza to ok. 7,2 km.

Przebieg wariantu W2 na początkowym odcinku (tj. na ok. 2,0 km) pokrywa się z wariantem W1. W km ok. 1+600 korytarz zbliża się do Kanału Augustowskiego odcinkiem o dł. ok. 600m i odchodzi w kierunku jeziora Sajno. Korytarz przecina Kanał Bystry i dalej DW664 (rondo). Wariant po przejściu nad linią kolejową w ok. 7+000 km wpina się w istniejący przebieg DK16. Podwariant zakłada dodatkowe skrzyżowanie z istn. DK16 przed linią kolejową. Długość korytarza to ok. 7,3 km.

Wariant W3 rozpoczyna się w przecięciu z DK8 w okolicy miejscowości Kolnica i w całości biegnie w oddaleniu od m. Augustów i jeziora Sajno. Przecina linię kolejową i DW664 (skrzyżowanie). Następnie korytarz okrążając Jezioro Studzieniczne przecina Kanał Augustowski oraz DW672 (skrzyżowanie). Przebieg wariantu zakłada połączenie ze starodrożem DK 16 poprzez skrzyżowanie i dalej łukiem wchodzi w istniejący przebieg DK16. Długość korytarza to ok. 17,2 km.

Wszystkie warianty przebiegu obwodnicy przebiegają przez partie Puszczy Augustowskiej, które charakteryzują się stosunkowo niewielką wartością przyrodniczą. Wstępne wyniki obecnie prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej wykazały, że na ich trasie nie występują praktycznie ekosystemy, które można by zaliczyć do szczególnie cennych.

Za cenniejsze można uznać lasy olszowe nad Kanałem Augustowskim, które będą przecinane przez warianty W1 i W2. Wyróżniają się one miejscami większego zagęszczenia zwierząt i potencjalnie można zaliczyć je do siedlisk chronionych. Jednakże lasy te strukturą i wiekiem w znacznym stopniu odbiegają od najbardziej wartościowych siedlisk tego typu w innych częściach Puszczy Augustowskiej, a większa ich część została dawno przekształcona.

Warianty W1 i W2 są zdecydowanie krótsze od wariantu W3. Ilość drzew do wycinki w przypadku wariantu W3 jest w związku z tym znacząco większa. Tym samym obszerniejsza byłaby utrata stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. Realizacja wariantu W3 spowoduje odcięcie sporej części Puszczy położonej bliżej Augustowa oraz Jezior Sajenek i Studzienicznego, a także rezerwatu Stara Ruda, co może stworzyć zagrożenie, że partie puszczy położone na zachód od obwodnicy nie będą penetrowane przez najważniejsze gatunki ssaków.

Dokładne dane dotyczące waloryzacji środowiska przyrodniczego na trasie przebiegu wszystkich wariantów obwodnicy będą znane po zakończeniu inwentaryzacji przyrodniczej w trzecim kwartale br.

Proszę ustosunkować się do wariantu zaproponowanego przez burmistrza Augustowa, Mirosława Karolczuka.

Wariant 3 tzw. Burmistrza jest wariantem mniej korzystnym pod względem przyrodniczym, jednakże jest alternatywą dla wariantów 1 i 2, które zdają się być nieakceptowalne społecznie ze względu m.in. na zbliżenie trasy do terenów mieszkaniowych i "odcięcie" jez. Sajno od Augustowa.

Obecnie prowadzone są badania terenowe – inwentaryzacja przyrodnicza wszystkich wariantów. M.in. w oparciu o te badania zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza wielokryterialna oddziaływania poszczególnych wariantów na środowisko. Analiza ta umożliwi wyłonienie wariantu najbardziej korzystnego ze względów społecznych, technicznych i środowiskowych, który zostanie wskazany jako wariant rekomendowany przez Inwestora we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wskazania, który z wariantów ma największe „szanse” realizacyjne.

Czy podjęte zostały już jakieś kroki w kwestii budowy obwodnicy Augustowa? Jaka firma wykonuje pracę nad wydaniem dokumentacji środowiskowej?

Na dzień dzisiejszy zakończone zostały prace nad Uproszczonym Studium Korytarzowym oraz nad Analizą i Prognozą Ruchu. Obecnie trwają prace nad etapem I Studium – Techniczno – Ekonomiczno –Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (dalej: etap I STEŚ-R). Wykonawca w oparciu o pozyskane dane i wytyczne zarządców oraz gestorów stara się zaprojektować optymalny układ komunikacyjny uwzględniający projektowaną obwodnicę miasta.

Od września 2020 r. prowadzona jest roczna inwentaryzacja przyrodnicza. Wykonawca obecnie opracowuje również program prac geotechnicznych.

Umowa na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską w ramach zadania „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”, została podpisana z firma Value Engineering sp. z o.o., za część przyrodniczą odpowiada Podwykonawca - firma LENST Sp. z o.o.

Przewidziana jest konsultacja społeczna z mieszkańcami terenów planowanych na budowę obwodnicy?

Przewidywany termin spotkań informacyjnych w ramach etapu I STEŚ-R – przełom I i II kwartału bieżącego roku.

Czy jest już wstępne kalendarium budowy, na kiedy planowane jest oddanie obwodnicy do użytku i jakie będą jej koszty ?

Planowane terminy realizacji ww. zadania:

- opracowanie etapu I STEŚ-R – listopad 2021 roku,
- złożenie wniosku o wydanie DŚU dla wariantu rekomendowanego – maj 2022 roku,
- wydanie DŚU – listopad 2022 roku,
- opracowanie etapu II STEŚ-R dla wariantu rekomendowanego – maj 2023 roku,
- ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj i Buduj – III kwartał 2024
- podpisanie umowy z Wykonawcą – I kwartał 2025
- złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiD – I kwartał 2026
- rozpoczęcie robót budowlanych – IV kwartał 2026
- zakończenie robót budowlanych i oddanie drogi do użytkowania – IV kwartał 2028

Koszt budowy uzależniony jest od wielu czynników, tj. ukształtowania terenu, geologii, liczby obiektów inżynierskich, węzłów drogowych, nośności nawierzchni czy zakresu prac. Dokładniejsze koszty będą znane po opracowaniu etapu I STEŚ-R, czyli pod koniec bieżącego roku.

Fragment mapy z przebiegiem wariantów obwodnicy poniżej:

DK16A_199_Orient_STES-I-A-II_0_1 (JPEG - 5,2 MB)

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot