• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 23 luty 2021 17:30

Gotowi na nowe obostrzenia? Rząd wprowadził je w nocy z poniedziałku na wtorek

Napisała

Wczoraj (22 lutego) rząd wprowadził nowe obostrzenia, które weszły w życie już dziś, czyli 23 lutego. Czego dotyczą zapisy, które w nocy z poniedziałku na wtorek pojawiły się w Dzienniku Ustaw?

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów, dotyczące nowych obostrzeń pandemicznych, pojawiło się w Dzienniku Ustaw wczoraj tuż przed północą. Większość całkiem nowych przepisów, które określają aktualne restrykcje, weszło w życie już dziś. Co się zmieniło?

Przekraczanie polskiej granicy

Nowe przepisy doprecyzowują, kto może przekraczać polską granicę oraz kto nie musi odbywać obowiązkowej kwarantanny. Chodzi głównie o te osoby, które wracają z zagranicy, a które posiadają wystawione zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.

Zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny dotyczy także (po okazaniu Straży Granicznej odpowiednich dokumentów):

- uczniów pobierających naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz ich opiekunów,
- dzieci przedszkolnych, które uczęszczają do placówek w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz ich opiekunów,
- studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w RP lub w państwie sąsiadującym,
- osób prowadzących działalność naukową w RP lub w państwie sąsiadującym.

Funkcjonowanie kasyn

Nowe przepisy dotyczą również obsługi w kasynach i salonach gier. Nie wolno tam spożywać posiłków ani napojów. Obowiązkowo, przed wejściem do kasyna czy salonu gier, powinna widnieć informacja o limicie osób (maksymalnie 1 osoba na 15 metrów kwadratowych).

Uzdrowiska

Rząd, wprowadzając nowe zapisy w Dzienniku Ustaw, uwzględnił również warunki rozpoczęcia leczenia czy rehabilitacji w systemie stacjonarnym w uzdrowiskach. Aby móc dostać się do tego rodzaju obiektu należy mieć negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Konkursy sędziowskie

Zmiany, które zostały wprowadzone, dotyczą też przepisów o zebraniach i zgromadzeniach. Wcześniej wyłączone z zakazu zgromadzeń były konkursy na aplikację sędziowską i prokuratorską. Nowe ustalenia pozwalają od teraz organizować również konkursy na referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.

Kolejki do szczepień – zmiany

Według nowych ustaleń rządu, na listę do szczepień będą mogły zapisać się osoby zatrudnione w noclegowniach i ogrzewalniach.

Doprecyzowano także, którzy pracownicy szkół będą mogli skorzystać ze szczepionki na Covid-19. Od dziś na liście są nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy Prawo oświatowe, pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium RP, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczyciele skierowani do pracy za granicą oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot