• 1
  • 2
środa, 03 marzec 2021 14:30

Możesz otrzymać większe świadczenie! Sprawdź dodatki dla emerytów i rencistów marzec 2021

Napisała

Od 1 marca weszły w życie całkiem nowe kwoty dodatków oraz świadczeń, które są wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, bądź też samoistnie. Sprawdź, o ile może zwiększyć się Twoje świadczenie i jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać większą kwotę pieniędzy.

Emeryci i renciści mogą liczyć na wyższe dodatki do swoich świadczeń, ponieważ od 1 marca 2021 weszły w życie pewne zmiany. Tego typu kwoty, tak jak emerytury oraz renty, podlegają corocznej waloryzacji. Podajemy pełną listę, z której dowiesz się, jak wyglądają dodatki dla emerytów i rencistów marzec 2021.

Dodatek pielęgnacyjny

Jest to najbardziej popularny dodatek, który otrzymuje najwięcej seniorów. Jego popularność wynika z tego, iż jest on automatycznie przyznawany wszystkim świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 lat. Przysługuje on również tym osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W tym przypadku, aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, potrzebne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające wyżej wymieniony fakt. Zazwyczaj dodatek ten wynosi 239,66 zł miesięcznie. Wyjątkiem są inwalidzi wojenni całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Takie osoby otrzymują go bowiem w kwocie 359,49 zł miesięcznie.

Dodatek kombatancki

Tego typu dodatek należy się kombatantom, a także innym osobom uprawnionym w myśl przepisów ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Dodatek ten przysługuje na podstawie zaświadczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającego określone w wymienionej ustawie okresy działalności kombatanckiej lub represji. Osoba uprawniona do dodatku kombatanckiego otrzymuje 239,66 zł miesięcznie.

Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

Takie świadczenie przysługuje osobie, która została uznana za kombatanta decyzją szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ale która spełnia dodatkowe, poniższe warunki:

- nie posiada prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,
- nie osiąga dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,
- osiągnęła wiek 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn).

Ktoś, kto uprawniony jest do świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego comiesięcznie otrzymuje 239,66 zł.

Dodatek za tajne nauczanie

Tego typu dodatek należy się osobom, które podczas okupacji prowadziły tajne nauczanie. Przysługuje także osobom, które przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Wyżej wymienione świadczenie należy się na podstawie Karty Nauczyciela i wynosi 239,66 zł miesięcznie.

Ważne! Osoba, która jest uprawniona jednocześnie do dodatku kombatanckiego oraz do dodatku za tajne nauczanie przysługuje tylko jeden dodatek kombatancki.

Świadczenie dla osób deportowanych

Wyżej wymienione świadczenie należy się osobom zesłanym do przymusowej pracy oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Pieniądze przysługują za każdy pełny miesiąc trwania pracy, jednak łącznie nie więcej niż za 20 miesięcy pracy przymusowej. Świadczenie dla osób deportowanych wynosi od 12,02 zł do 227,71 zł miesięcznie i jest przyznawane decyzją kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a wypłacane przez organy rentowe.

Ważne! Świadczenie dla osób deportowanych należy się tym, którzy nie posiadają ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie.

Dodatek dla sierot zupełnych

Ten dodatek przysługuje w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest sierota zupełna. Gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna sierota zupełna wyżej wymieniony dodatek jest przyznawany i wypłacany dla każdej z tych sierot. To świadczenie wynosi 450,44 zł miesięcznie.

Świadczenie dla byłych żołnierzy górników

To świadczenie przyznaje się na podstawie Ustawy z 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Świadczenie dla byłych żołnierzy górników przyznają i wypłacają organy rentowe na podstawie zaświadczenia organu wojskowego, czyli Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Takie zaświadczenie potwierdza rodzaj i okres przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej. Kwota miesięczna w ramach świadczenia dla byłych żołnierzy górników wynosi 239,66 zł miesięcznie.

Ryczałt energetyczny

Na wypłatę ryczałtu energetycznego mogą liczyć kombatanci, ofiary represji wojennych i okresu powojennego, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych, a także wdowy lub wdowcy po osobach wymienionych powyżej. Jest to 179,81 zł wypłacane co miesiąc.

Dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego

Ten dodatek to comiesięczna kwota w wysokości 917,58 zł.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot