• 1
  • 2
środa, 21 kwiecień 2021 09:46

Tematu przebudowy i oświetlenia ulicy Rajgrodzkiej ciąg dalszy

Napisane przez KR

W ubiegłym tygodniu w materiale "Brak porozumienia w sprawie oświetlenia – stracą wszyscy?" poruszyliśmy temat różnicy zdań dotyczących racjonalności wydatkowania środków ze strony miasta i starostwa powiatowego w związku z planowanymi inwestycjami dotyczącymi oświetlenia planowanej przebudowy ulicy Rajgrodzkiej oraz ciągu pieszo - rowerowego. Nie udało nam się wówczas usłyszeć opinii starostwa w tej sprawie, ale zgodnie z obietnicą nadrabiamy zaległości. Oto co nam w tej sprawie powiedział starosta Jarosław Szlaszyński :

„Rozmowy na temat oświetlenia na ulicy Rajgrodzkiej powinny odbyć się co najmniej dwa lata temu, kiedy budowa była planowana. Tak naprawdę oświetlenie drogi należy do zadań miasta. Teraz, kiedy dokumentacja jest już dopięta, miasto zaczyna dorzucać swoje propozycje. Jest już na to za późno, burmistrz się spóźnił. Dokumentacja techniczna dotycząca ciągu pieszo-rowerowego została już przedstawiona Zarządowi Dróg i na zmiany jest za późno”.

Miasto zwracało się do pana na piśmie, wnioskując o spotkanie w dogodnym dla pana terminie, aby omówić szczegóły dotyczące oświetlenia drogi, a nawet pokrycia części kosztów w związku ze zmianą dokumentacji. Dlaczego nie chciał pan rozmawiać?

„Rozmawiać zawsze można, ale teraz jest, jak mówiłem, za późno na rozmowy. Szczegóły też można uzgadniać na piśmie, nie są konieczne spotkania”.

Niechęć pana starosty do rozmów z burmistrzem, czy z panią Magdaleną Sokołowską z wydziału inwestycji, została przez jednego z radnych powiatowych uznana jako działanie polityczne. Proszę to skomentować.

„Nie ma tu żadnej polityki. W jaki sposób budowa oświetlenia czy ścieżki może być polityczna? Inżynierowie wypowiedzieli się, że na zmiany jest za późno i nie widzę w tym żadnej polityki. Odsyłam do kontaktu z dyrektorem PZD, panem Danielem Hiero, który dokładnie tę sprawę wyjaśni”.


Idąc śladem wskazówek starosty skontaktowaliśmy się z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg. Usłyszeliśmy, iż pytania możemy zadać drogą pisemną. Tak też uczyniliśmy :

1. Na jakim etapie realizacji są w tej chwili prace?

2. Dlaczego, zdaniem starosty, budowa oświetlenia drogi nie może być wykonana jednocześnie z oświetleniem ścieżki pieszo-rowerowej, jak proponuje       burmistrz   Augustowa, deklarując partycypowanie w  kosztach?

3. Proszę o wyjaśnienie przyczyn technicznych tej inwestycji, dla których nie można przeprojektować planów budowy.

4. Czy w dwukrotnym przebudowywaniu oświetlenia nie widzi Pan symptomów niegospodarności? Za jakiś czas będzie bowiem konieczna modernizacja oświetlenia drogi.

Otrzymaliśmy korespondecję zwrotną. Trochę nas zdziwiła jej forma, ponieważ zawierała tylko jedną odpowiedź nazwaną "stanowiskiem". Nie pozostaje nam więc nic innego, jak nadesłane "stanowisko" Powiatowego Zarządu Dróg opublikować :

Podjęcie przez Powiat decyzji o budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Rajgrodzkiej było odpowiedzią na potrzeby mieszkańców tej części miasta Augustowa. Inwestycja ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich użytkowników ruchu drogowego na tej, wcześniej wojewódzkiej, obecnie powiatowej ulicy.

Już w lipcu 2020 roku w Starostowie Powiatowym odbyło się spotkanie władz Powiatu i Miasta z mieszkańcami dzielnicy Ślepsk. Podczas spotkania rozpatrywano różne warianty wykonania zadania i podjęto zasadnicze ustalenia dotyczące realizacji inwestycji, spisane w formie notatki ze spotkania, stanowiącej podstawę do prac projektowych. Rozpatrywany był wariant budowy ciągu pieszo-rowerowego na tym samym poziomie co jezdnia, jednak byłby on bardzo kosztowny, koszty oszacowano na ok. 11 mln zł. Również realizacja zadania zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli ruch lokalny, w tym ruch pieszy i rowerowy miałby się odbywać równoległymi drogami dojazdowymi, byłaby dużo bardziej kosztowna. Ponadto przy takim rozwiązaniu – co należy szczególnie podkreślić – byłoby to zadanie własne Miasta czyli finansowane z budżetu miejskiego.

Podczas spotkania zarówno przedstawiciele władz miejskich, jak i mieszkańcy wnosili o budowę ciągu pieszo-rowerowego w jak najniższych kosztach.

Szczegółowe ustalenia mające na celu określenie zakresu i wariantów wykonania inwestycji były prowadzone prawie półtora roku zarówno w formie korespondencyjnej, jak i podczas organizowanych spotkań. W tym czasie ani Pan Burmistrz, ani Pani Kierownik Wydziału Inwestycji nie wnosili o przebudowę oświetlenia ulicy Rajgrodzkiej.

Dokumentacja budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz ze wszystkimi robotami branżowymi została zlecona w listopadzie 2020 roku, pomimo szeregu działań wstrzymujących ze strony Urzędu Miejskiego. Projektant dostał zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, w tym na oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego. Dlatego wystąpienie Burmistrza dopiero w marcu 2021 roku o ujęcie w dokumentacji na budowę ciągu dodatkowo oświetlenia jezdni ulicy Rajgrodzkiej było działaniem mocno spóźnionym.

Prace nad opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania są wykonywane zgodnie z ustaleniami przyjętymi w tej sprawie oraz w zakresie ujętym we wnioskach o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadania. Zakres dodatkowych robót o jaki obecnie występuje Miasto, nie był ujęty we wniosku o dofinansowanie, wobec czego może stanowić koszt niekwalifikowalny – czyli trzeba będzie go pokryć ze środków własnych. Powiat występował o dofinansowanie tego zadania do dwóch programów, tj. do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dawniej Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie nie otrzymało dofinansowania w ramach RFIL, natomiast wyniki naboru RFRD nie zostały jeszcze ogłoszone.

Obecnie nie wiadomo, czy Powiat otrzyma dofinansowanie zewnętrzne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, dlatego nie możemy zgodzić się na rozszerzanie zakresu i kosztów zadania. Władze Miasta w początkowej fazie dążyły do jak największego obniżania kosztów inwestycji. Pierwotnie Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego określał szacunkowy całkowity koszt zadania na ok. 3 mln zł, jednak ostatecznie na spotkaniu w lipcu 2020 roku założono koszt budowy ciągu w wysokości 4 mln zł. Wniosek o dofinansowanie przewidywał pozyskanie środków finansowych w wysokości 50% tej kwoty, podczas gdy sporządzone przez projektantów kosztorysy inwestorskie określają koszt tego zadania w wysokości prawie 5,5 mln zł, w tym blisko 750 tys. zł stanowi koszt budowy dedykowanego oświetlenia ścieżki. Obecnie wnioskowany wariant Burmistrza stanowiłby koszt około 1,4 mln zł, podczas gdy Miasto na realizację całego zadania deklaruje nie więcej, niż 1,2 mln zł.

Dodatkowo analiza projektantów w zakresie oświetlenia ciągu wykazała, że umieszczenie wysięgników na istniejących słupach, tj. w rozstawie 37-40 m, będzie niewystarczające do zapewnienia właściwego oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego i wymagane jest ich zagęszczenie tak, aby rozstaw między latarniami nie przekraczał 25-30 m. Ponieważ ścieżka nie jest poprowadzona przy jezdni, a w większości od niej odsunięta, lampy na wysięgnikach zamontowanych na istniejących słupach oświetlałyby przede wszystkim rów pomiędzy drogą a ciągiem, a efektywne oświetlenie ciągu wymagałoby zamontowania lamp o znacznie większej mocy opraw niż przy oświetleniu dedykowanym. Ponadto takie rozwiązanie będzie powodowało, że zarówno ciąg pieszo-rowerowy, jak i jezdnia nie będą oświetlone właściwie, a przy tym będzie występował efekt tzw. „zaśmiecania światłem”. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie oświetlenia na potrzeby ciągu i na takie rozwiązanie wskazał projektant.

Obecnie Powiat ma już praktycznie gotową dokumentację i w najbliższym czasie będzie występował o decyzję ZRID tak, aby zgodnie z planem, jeszcze w tym roku inwestycję zrealizować. Dalsze propozycje ze strony Urzędu Miejskiego opóźniające rozpoczęcie inwestycji mogą doprowadzić do sytuacji, że inwestycja nie zostanie zrealizowana w 2021 roku, a także stawia pod znakiem zapytania jej realizację w przyszłości.

Należy pamiętać, że oświetlenie zarówno jezdni ulicy Rajgrodzkiej, jak i ciągu pieszo-rowerowego jest zadaniem własnym Miasta i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Miasto wykonało przebudowę oświetlenia jezdni ulicy Rajgrodzkiej. Powiat zadeklarował zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz opłacenie połowy kosztów wkładu własnego oświetlenia, do czego nie był zobowiązany. Miasto obecnie wnosi o wykonanie oświetlenia ze względu na to, że nie uwzględniło tego zadania w realizowanym projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”. W ramach tego projektu wykonano oświetlenie ulicy będącej w zarządzie samorządu wojewódzkiego, tj. al. Kard. Wyszyńskiego w Augustowie, a poziom dofinansowania był wyższy niż 50% wartości. Opisując jak troszczą się o podatników, władze miejskie próbują częściowo naprawić swoje błędy, obarczając Powiat za swoje zaniedbania.

Obecna sytuacja jest kolejnym działaniem samorządu miejskiego powodującym opóźnienia i utrudnienia w realizacji zadania drogowego. Warto przypomnieć dotyczące oświetlenia dyskusje towarzyszące budowie ulicy Wojska Polskiego, a następnie krytykę przez mieszkańców zaproponowanego przez Miasto i wykonanego w ramach zadania sposobu oświetlenia. Dopiero kolejne działania Powiatu (m.in. doświetlenie ulicy i przejść dla pieszych) poprawiły warunki bezpieczeństwa na tej ulicy.

Można odnieść wrażenie, że poprzez prowadzoną akcję dezinformacyjną w mediach, władze miejskie szukają pretekstu do wycofania się z realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Rajgrodzkiej, a tym samym od jej współfinansowania.

 

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.