• 1
  • 2
wtorek, 27 kwiecień 2021 08:25

Oferta zatrudnienia skazanych

Napisane przez JB

Areszt Śledczy w Suwałkach zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia odpłatnego osób pozbawionych wolności. W ramach podejmowania działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla  osiągnięcia  właściwych  korzyści  społecznych  i  ekonomicznych,  informuję, że istnieje możliwość zatrudniania osób pozbawionych wolności odbywających karę w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Uprawnieni do zatrudnienia odpłatnego osadzonych są:

1.Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
2.Spółdzielnie
3.Spółki:

    ● osobowe:
    ● Spółka cywilna
    ● Spółka jawna
    ● Spółka komandytowa
    ● Spółka komandytowo – akcyjna
    ● Spółka partnerska

● kapitałowe:

    ● Spółka akcyjna
    ● Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    ● Przedsiębiorstwa państwowe

Skazanych  zatrudnić  można na  zasadzie skierowania  do  pracy  w  myśl  art.  121  §  2  Kodeksu  Karnego  wykonawczego. W oparciu o art. 123 § 2 wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonania pełnej miesięcznej normy pracy.

Reasumując - wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności. Zgodnie z art. 121 § 9 Kkw, w stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z  dniem 1 czerwca  2017 r.  weszło  w  życie  Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości  z  dnia  30 maja  2017 r.  w  sprawie  Funduszu  Aktywizacji  Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Rozporządzenie to określa szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań  w  zakresie  resocjalizacji  osób  pozbawionych  wolności,  skutkujący możliwością uzyskania pożyczki bądź dotacji na ten cel a także zwrot częściowo poniesionych kosztów związanych  z  zatrudnieniem  osób  pozbawionych  wolności w  formie  ryczałtu  po spełnieniu  warunków  określonych  w  w/w  Rozporządzeniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wynagrodzeń przysługujących osadzonym.

Szczegółowe przepisy oraz wzory wniosków określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Dz.U.1069/2017.
Zatrudnianie osób pozbawionych wolności przynosi zatrudniającym jeszcze inne korzyści, a mianowicie:

- brak  potrzeby  zawierania  indywidualnych  umów  o zatrudnieniu skazanych ( dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu     karnego);
- skazani  zgłaszani  są  do  ZUS  z  kodem  ubezpieczenia: 080000 (nie odprowadza się składki zdrowotnej, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim);
- wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.

Areszt Śledczy w Suwałkach oferuje skierowanie do zatrudnienia skazanych bez kwalifikacji zawodowych,  a  w  ramach  określonych  możliwości,  stymulowanych  populacją skazanych jacy w danym okresie odbywają karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Suwałkach istnieje możliwość przyjęcia zobowiązania do zapewnienia wśród skierowanych  do  pracy  skazanych, odpowiedniej  liczby  osób  o  kwalifikacjach określonych  w  złożonym  przez  Kontrahenta odpowiednio  wcześniej zapotrzebowaniu.

Szkolenia skazanych realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Areszt Śledczy w Suwałkach dysponuje zapleczem lokalowym, które może zostać dostosowane do wymogów kontrahenta. Oferujemy możliwość zatrudnienia dużej grupy skazanych w bardzo krótkim czasie oraz zapewniamy stałą liczbę pracowników. Zatrudnieni  osadzeni często  postrzegani są,  jako dobrzy  i  zdyscyplinowani  pracownicy.

W razie podjęcia współpracy w ramach organizowania zatrudnienia odpłatnego dla osadzonych, kwestie natury organizacyjnej należałoby określić w porozumieniu/umowie jakie musiałoby  zostać zawarte  pomiędzy  Kontrahentem  a  Dyrektorem  Aresztu Śledczego w Suwałkach.
Zagadnienia  te  podlegają  ewentualnym  negocjacjom w  granicach  możliwości jednostki i obowiązującego prawa.

 

 

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.