• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 28 czerwiec 2021 16:00

Aktywne wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Wyróżniony

Napisane przez RED

1  Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Aktywnie pozyskuje środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów regionalnych, krajowych i transgranicznych.

Najnowsze realizowane projekty :

  1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

2   Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” realizowany jest w partnerstwie przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.3. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Okres realizacji przypada od 01.06.2020 do 31.05.2023.

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu suwalskiego poprzez działania wspierające podmioty ekonomii społecznej oraz tworzenie miejsc pracy m.in. w przedsiębiorstwach społecznych.

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej, osoby fizyczne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatów: augustowskiego, monieckiego, sejneńskiego, sokólskiego, suwalskiego i Miasta Suwałki.

W ramach projektu prowadzone będą działania w zakresie animacji lokalnej, usług inkubacyjnych, biznesowych oraz wsparcia merytorycznego i finansowego na założenie przedsiębiorstwa społecznego lub zatrudnienie pracowników w przedsiębiorstwach społecznych poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości 21 020,00zł na osobę. Efektem tych działań będzie utworzenie nowych miejsc pracy, zawiązanie partnerstw publiczno-społecznych oraz rozpowszechnienie wiedzy nt. ekonomii społecznej.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki, tel. (87) 566 20 55,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  1. „Bon na szkolenie”

3

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach w partnerstwie z miastem Suwałki, powiatem suwalskim, powiatem sejneńskim, miastem Grajewo, powiatem grajewskim oraz powiatem monieckim od 01.06.2020 r. rozpoczęła realizację projektu zintegrowanego pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” WND-RPPD.03.02.01-20-0006/20 oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” WND-RPPD.03.02.02-20-0006/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do mieszkańców subregionu suwalskiego: Miasta Suwałki, p. suwalskiego, p. sejneńskiego, p. augustowskiego, p. monieckiego i p. grajewskiego.

Okres realizacji przypada od 01.06.2020 r. do 30.11.2022 r.

Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1365 mieszkańców subregionu suwalskiego poprzez ich udział w:

  • szkoleniach językowych,
  • szkoleniach z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK),
  • kursach kompetencji ogólnych,
  • studiach podyplomowych,
  • szkoleniach i kursach zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu planowany jest na koniec sierpnia 2020 roku. Szczegółowe informacje zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Agencji oraz na portalu społecznościowym facebook.

Zapraszamy do kontaktu:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach

ul. Teofila Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki

Telefon: +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35,

Fax: +48 87 566 74 97,

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.ares.suwalki.pl

Gruby Benek