• 1
  • 2
środa, 19 styczeń 2022 15:55

Szukasz zatrudnienia? Czeka aż 26 etatów

Napisane przez KAS
pixabay.com pixabay.com

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim. Do 31 stycznia br. kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby. Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą etapy postępowania kwalifikacyjnego czeka 26 etatów.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Delegatury w Suwałkach Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Referat Kontroli Celno-Skarbowej Rynku, Oddział Celny w Augustowie, Oddział Celny w Suwałkach) oraz do komórek Delegatury w Białymstoku Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Oddział Celny w Bobrownikach, Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy, Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy).

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj. obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia.

Ponadto funkcjonariuszem nie mogą zostać osoby, które pełniły służbę zawodową, pracowały lub współpracowały w określonych przepisami organach bezpieczeństwa państwa. Dlatego od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia w tym zakresie.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą:

- weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
- test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych,
- test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby,
- test sprawności fizycznej,
- test kompetencyjny, który pozwala na ocenę kandydata m.in. pod kątem gotowości do nauki, orientacji na klienta czy też gotowości do zmian.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów, ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują także ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. prowadzonego naboru, które dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS.

Źródło: KAS

Gruby Benek