• 1
  • 2
  • 3
sobota, 22 grudzień 2018 16:45

Budżet Augustowa na 2019 rok

Napisane przez DK

W dniu 17 grudnia odbyła się III sesja obrad Rady Miejskiej w Augustowie, podczas której m.in. podjęto jedną z najważniejszych uchwał, mianowicie uchwałę budżetową na rok 2019. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 11 radnych zaś przeciw padło 5 głosów, od głosu wstrzymał się były burmistrz Wojciech Walulik, jedna z radnych nie oddała głosu, trójka radnych nie wzięła udziału w sesji.

W 2019 r. dochody budżetu miasta mają wynieść 135,8 mln zł, wydatki zaplanowano na 157,4 mln zł, taki układ przychodów i wydatków oznacza deficyt na kwotę 21,6 mln zł, ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi pożyczek i kredytów. Całkowita kwota na jaką planuje zadłużyć się miasto wynosi 25,2 mln zł. Aczkolwiek nie zawsze jest tak, że na koniec roku deficyt osiąga poziom zaplanowany w uchwale, dla przykładu w 2017 r. uchwała budżetowa przewidywała deficyt w wysokości 14,6 mln zł, jednak na koniec roku ten okazał się znacznie niższy i wyniósł 5,6 mln zł, z kolei w 2016 r. deficyt zaplanowano na 3,8 mln zł a rok zamknął się kwotą 6 mln zł nadwyżki – niemniej jednak w tym przypadku nadwyżka wynikała z braku realizacji budżetu w kwestii zaplanowanych wydatków.

Plan wydatków

W 2019 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i wychowanie – 26 proc. wydatków budżetu miasta, następnie na rodzinę 16,5 proc., administrację publiczną 11,3 proc., gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 9,6 proc., kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną po 7,3 proc., transport i łączność 6,7 proc., gospodarkę mieszkaniową 4,2 proc., pomoc społeczną 4,7 proc. Na obsługę długu publicznego, czyli spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań miasto przeznaczy 1,84 mln zł, co stanowi 1,2 proc. budżetu miasta. Z ciekawostek, łączna suma środków wszystkich jednostek budżetowych przeznaczonych na podróże służbowe pracowników ma wynieść prawie 116 tys. zł, czy jest to dużo czy mało oddam pod ocenę naszym czytelnikom, a od siebie tylko dodam, że ja wolałbym przeznaczyć te środki na stypendia dla najuboższych uczniów lub dofinansować stołówki szkolne. Na świadczenie wychowawcze „500 +”, które jest zadaniem zleconym przez administrację rządową i dotowanym przez budżet państwa miasto przeznaczy 15,3 mln zł, czyli 9,7 proc. wydatków budżetu. Tylko 0,5 mln zł przeznaczono na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego, co stanowi 0,3 proc. wydatków miasta. Jest to niewiele zważywszy na to, że na świecie są miejscowości, gdzie o całym budżecie decydują sami mieszkańcy podczas wieców.

Mocno bije w oczy okrągłe zero na wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym. Mieszkań jest ciągle za mało o głód mieszkaniowy dotyka nie tylko Augustów, lecz cały kraj. Lokalni prywatni inwestorzy budują drogo i rzadko pod wynajem, a jeśli już to ceny najmu są tak wysokie, że mało, kogo stać na tak znaczący wydatek. Jeżeli miasto nie będzie budować tanich mieszkań pod wynajem, to młodzi ludzie będą wyjeżdżać z Augustowa. Budowa 50 mieszkań komunalnych rocznie to koszt ok. 6 mln zł, więc jest to inwestycja w zasięgu finansowych możliwości naszego miasta. Liczba mieszkańców Augustowa spada systematycznie od 2011 r., wówczas Augustów liczył 30 825 mieszkańców dziś jest to już 30 270 osób, jeżeli ta tendencja utrzyma się to wciągu dekady ubędzie nam ok. 1 tys. mieszkańców. Zjawisko te może się nasilić, gdyż od 2013 r. w Augustowie utrzymuje się ujemny przyrost naturalny.

Inwestycje

Na wydatki majątkowe miasto chce przeznaczyć 46,7 mln zł. Najwięcej inwestycji dotyczyć będzie dróg publicznych powiatowych i gminnych, wydatki w tym obszarze stanowią, aż 31 proc. wszystkich wydatków majątkowych. W 2019 r. czeka nas przebudowa ulicy Wojska Polskiego, budowa dróg w wewnętrznych na Osiedlu "Południe", budowa ulic Arnikowej, Garncarskiej, Sadowej, Cichej, Zakątek. Odbędzie się także modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem placu, koszt tej inwestycji wyniesie 4,38 mln zł. Na termomodernizację i adaptację budynku przy ulicy Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz na rozbudowę i przebudowę budynku Miejskich Placówek Kultury przeznaczono po 8,5 mln zł, na bazę kajakarzy 3,3 mln zł.

Co jest ważniejsze? Wspominana wcześniej baza kajakarzy czy realizacja podstawowych potrzeb społecznych? Jakie powinny być priorytety? Według mnie najpierw mieszkanie i praca, szeroki dostęp do żłobków, publiczna edukacja na wysokim poziomie, powszechny dostęp do służby zdrowia czy dobrze rozbudowana sieć komunikacji miejskiej, a dopiero potem, kiedy podstawowe potrzeby mieszkańców zostaną już zaspokojone budujmy nowe obiekty rekreacyjne czy kolejne obiekty zagospodarowania turystycznego.

Uchwała budżetowa nie jest aktem uchwalonym raz na zawsze, zapewne tak jak w poprzednich latach budżet będzie modyfikowany i zamieniany, zmiany oczywiście będziemy śledzić i brać je pod redakcyjną lupę.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot