• 1
  • 2
  • 3
środa, 09 maj 2018 10:08

Zmieni się okolica BAT-u

Napisane przez Anita Klebanowska
ul. Filtrowa, Augustów ul. Filtrowa, Augustów Street View Google

Plan zagospodarowania przy fabryce BAT zakłada szereg ciekawych zmian tak dla mieszkańców, jak i samej fabryki. Wszystko wskazuje na to, że w sierpniu ruszą prace.

Ulice Elektryczna i Filtrowa będą połączone, powstanie park, nowe ujęcia wody pitnej, ścieżki rowerowe, plac zabaw, parking z kontenerami sanitarnymi dla TIR-ów, które do tej pory parkowały wzdłuż Filtrowej. To tylko niektóre zmiany z planu pt. "Zakłady tytoniowe".

Wypowiedź pana Marka Sadowskiego, kierownika Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej, podczas Komisji Uzdrowiskowej i Komisji Rozwoju Rady Miejskiej 8 maja, brzmiała: Plan jest sporządzany w oparciu o planowaną rozbudowę zakładów tytoniowych. Nie mniej jednak swym zasięgiem obejmuje również okoliczne tereny leśne, teren stacji wodociągowej, a także ulice Elektryczną i Filtrową. Część obszaru jest położona w granicach stref ochrony uzdrowiskowej C oraz B. Stąd wniosek musi być zaopiniowany również przez komisję uzdrowiskową. Co do przeznaczenia terenów: plan przewiduje pod rozbudowę fabryki ok. 3,7 ha. Powierzchnia ta podzielona jest na 2 tereny. Pierwszy jest terenem komunikacji, położony po wschodniej stronie zakładów. To teren, na którym będzie można zlokalizować place manewrowe, parkingi, rampy do budynków. Drugi teren pod usługi i produkcję po południowej stronie zakładu - na tym terenie będzie można lokalizować wszelką zabudowę związaną z usługami i produkcją z wyłączeniem przedsięwzięć, które zawsze mogą znacząco oddziaływać na środowisko oraz wyłączeniem zakładów o zwiększonym, bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Ponadto, plan wprowadza usprawnienie układu komunikacyjnego, poprzez zaproponowanie połączenia ulic Elektrycznej z Filtrową. Jest to 500 m nowej drogi. Plan zakłada też poszerzenie ulicy Filtrowej (...) oraz wprowadza teren zieleni parkowej o powierzchni 3 ha.

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Tytoniowej oraz Elektrycznej składali wnioski, co do działki 323. Jest to działka na terenie której miałaby się odbyć rozbudowa fabryki. Okazuje sie, że wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i część działki zostanie przeznaczona pod zieleń parkową a w planie widzimy tego odzwierciedlenie.

- Plan reguluje też kwestie związane z zaopatrzeniem w wodę pitną z podziemnych ujęć wody, które się tam znajdują. W granicach planu są 3 takie majesca, z tym że 1 istnieje, 2 są planowane. 2 inne (wyeksploatowane - przyp. red.) są planowane do likwidacji. Plan zakłada też poprowadzenie dróg wewnętrznych do owych ujęć - kontunuuje pan Sadowski.

Na obawy mieszkańców dotyczące dojazdu TIR-ów dowożących materiały do BATu planowanym nowym odcinkiem drogi, uprzykszając im życie. Pan Sadowski uspokaja, że w pobliżu znajduje się jedynie 1 blok maksymalnie 6-rodzinny. Ponadto kwestia ułożenia znaków, jakie samochody, o jakiej wadze będą mogły z tej ulicy korzystać, jest kwestią regulacji ruchu drogowego. Osoby reprezentujące fabrykę nie mają do tego planu zastrzeżeń. Dodatkowo uspokajali mieszkańców, że nie planują dojazdów TIR-ów od ul. Tytoniowej. Głównym dojazdem ma być ul. Filtrowa.

Mieszkańcy pytali też o zaplecze sanitarne od ul. Filtrowej. Chodzi o brak toalet, mimo kolejek TIR-ów. Autorzy planu pomyśleli i o tym: Zaplanowany jest parking dla TIR-ów, po to by nie stały na poboczu, ani nie blokowały ul. Filtrowej, a kierowcy nie załatwiali potrzeb po krzakach - mówi kierownik Wydziału. Znajdą się tam specjalne kontenery sanitarne.

W powyższym planie uwzględnia się także deszczochrony, place zabaw czy oświetlenie. Plan został przyjęty pozytywnie, jako spełniający oczekiwania zarówno rozwijającej się fabryki, jak i mieszkańców obszaru przyległego do omawianego terenu, na którym zajść mają zmiany. Planowany teren zieleni przylega do przedszkola, co cieszy tym bardziej.

Członkowie komisji uzdrowiskowej zaopiniowali go jednogłośnie pozytywnie. Plany wejdą w życie prawdopodobnie z początkiem sierpnia br., o ile wnioski o zaopiniowanie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne do generalnej dyrekcji lasów Państwowych w Białymstoku oraz o zgodę do ministra środowiska za pośrednictwem marszałka województwa, zostaną przyjęte pozytywnie.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot