• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 23 październik 2018 12:30

Własna firma na wsi - to się opłaca

Napisane przez KR
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

Ruszyły "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Za założenie własnego biznesu na wsi przysługują dotacje w kwocie nawet 100 tysięcy złotych.

Wnioski o rozpoczęcie działalności pozarolniczej można składać od 15 października do 13 listopada 2018 r., a należy to robić w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dla kogo dotacje?

O środki wspomagające mogą ubiegać się: rolnik, małżonek rolnika lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ważnym kryterium decydującym o przyznaniu dotacji osobie, która się o nią ubiega jest również fakt nieprowadzenia żadnego biznesu przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku. Nie dotyczy to oczywiście działalności rolniczej. Potwierdzeniem na to ma być brak wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Kolejnym wymogiem jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa, która nie powinna przekraczać 15 tysięcy euro oraz położenie danego gospodarstwa (musi ono znajdować się w gminie wiejskiej lub gminie miejskiej i miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców).

Premie podczas przyznawania dotacji

Podczas ropatrywania wniosków będzie można uzyskać premie punktowe za następujące rzeczy:

- operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty);
- operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt);
- innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty);
- operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem (2 punkty);
- operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty);
- operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowy miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (3-4 punkty).

Zobowiązania beneficjenta

Każda osoba, która otrzyma decyzję o przyznaniu dotacji będzie musiała dopełnić następujących warunków w terminie 9 miesięcy:

- rozpoczęcie realizacji biznesplanu;
- zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
- zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania wspieranej działalności, z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
- zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
- terminowe złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy;
- przyznania jednolitej płatności obszarowej za rok w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Kwota dotacji, która osiągnęła 100 tysięcy złotych będzie podzielona i wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu.

Na co dotacja?

Przyznawane kwoty powinny być wykorzystane na zakup nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia.

Jaka firma może otrzymać środki?

- salon fryzjerski i realizacja innych zabiegów kosmetycznych
- produkcja pieczywa, ciastek i lodów
- wytwarzanie gotowych posiłków i dań
- produkcja piwa
- prowadzenie restauracji i innych placówek gastronomicznych
- prowadzenie ruchomych placówek gastronomiczne, np. foodtrucków
- prowadzenie obiektów noclegowych
- usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi
- wychowanie przedszkolne
- sprzedaż detaliczna w sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- pozyskiwanie drewna
- produkcja mebli biurowych i sklepowych, mebli kuchennych
- naprawa i konserwacją maszyn, urządzeń elektronicznych
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- sprzedaż samochodów osobowych
- konserwacja i naprawa samochodów
- sprzedaż hurtowa urządzeń i maszyn rolniczych
- transport lądowy pasażerski
- transport drogowy towarów.

Źródło: ARiMR

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

McDonald's
August
DANBUS
Opał klasy PREMIUM
Foto Bajka - Lustra