• 1
  • 2
wtorek, 23 październik 2018 12:30

Własna firma na wsi - to się opłaca

Napisane przez KR
Źródło: pixabay.com Źródło: pixabay.com

Ruszyły "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Za założenie własnego biznesu na wsi przysługują dotacje w kwocie nawet 100 tysięcy złotych.

Wnioski o rozpoczęcie działalności pozarolniczej można składać od 15 października do 13 listopada 2018 r., a należy to robić w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dla kogo dotacje?

O środki wspomagające mogą ubiegać się: rolnik, małżonek rolnika lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ważnym kryterium decydującym o przyznaniu dotacji osobie, która się o nią ubiega jest również fakt nieprowadzenia żadnego biznesu przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku. Nie dotyczy to oczywiście działalności rolniczej. Potwierdzeniem na to ma być brak wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Kolejnym wymogiem jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa, która nie powinna przekraczać 15 tysięcy euro oraz położenie danego gospodarstwa (musi ono znajdować się w gminie wiejskiej lub gminie miejskiej i miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców).

Premie podczas przyznawania dotacji

Podczas ropatrywania wniosków będzie można uzyskać premie punktowe za następujące rzeczy:

- operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty);
- operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt);
- innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty);
- operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem (2 punkty);
- operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty);
- operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowy miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (3-4 punkty).

Zobowiązania beneficjenta

Każda osoba, która otrzyma decyzję o przyznaniu dotacji będzie musiała dopełnić następujących warunków w terminie 9 miesięcy:

- rozpoczęcie realizacji biznesplanu;
- zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
- zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania wspieranej działalności, z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
- zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyłączeniem ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
- terminowe złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy;
- przyznania jednolitej płatności obszarowej za rok w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Kwota dotacji, która osiągnęła 100 tysięcy złotych będzie podzielona i wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu.

Na co dotacja?

Przyznawane kwoty powinny być wykorzystane na zakup nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia.

Jaka firma może otrzymać środki?

- salon fryzjerski i realizacja innych zabiegów kosmetycznych
- produkcja pieczywa, ciastek i lodów
- wytwarzanie gotowych posiłków i dań
- produkcja piwa
- prowadzenie restauracji i innych placówek gastronomicznych
- prowadzenie ruchomych placówek gastronomiczne, np. foodtrucków
- prowadzenie obiektów noclegowych
- usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi
- wychowanie przedszkolne
- sprzedaż detaliczna w sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- pozyskiwanie drewna
- produkcja mebli biurowych i sklepowych, mebli kuchennych
- naprawa i konserwacją maszyn, urządzeń elektronicznych
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- sprzedaż samochodów osobowych
- konserwacja i naprawa samochodów
- sprzedaż hurtowa urządzeń i maszyn rolniczych
- transport lądowy pasażerski
- transport drogowy towarów.

Źródło: ARiMR

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.