• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 30 styczeń 2017 12:49

Kto skorzysta z emerytury od 1 października 2017 roku

Napisane przez RED
Zdjęcie: pixabay Zdjęcie: pixabay

Dnia 1 października 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jej głównym celem jest przywrócenie wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Wówczas prawo do emerytury uzyskają wszystkie kobiety, które będą w wieku między 60 lat a 61 lat i 4 miesiące. U mężczyzn prawo do emerytury zyskają wszyscy w wieku między 65 lat a 66 lat i 4 miesiące.

ZUS ze swojej strony udzieli wsparcia klientom, którzy będą rozważać decyzję o przejściu na emeryturę. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych ubezpieczonych utworzone zostaną w połowie roku stanowiska doradców emerytalnych, którzy dostępni będą na sali obsługi klienta. Będą oni informować o warunkach przejścia na emeryturę, wskazywać najlepsze rozwiązania oraz przeprowadzać symulację prognozowanej wysokości świadczenia w oparciu o zaktualizowany do obecnego stanu prawnego kalkulator emerytalny.

Zapowiedziana zmiana do ustawy skraca również czas oczekiwania na emeryturę w wieku powszechnym dla osób, które pobierają renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz świadczenia przedemerytalne. Okresowa emerytura kapitałowa będzie mogła zostać przyznana również wcześniej o 2 lata, lecz nasz klient będzie musiał wystąpić z takim wnioskiem. Jeśli tego nie zrobi będzie go obowiązywał męski, wydłużony wiek emerytalny wynoszący 67 lat.

Kolejnym następstwem zmiany wieku emerytalnego jest zniesienie prawa do emerytury częściowej. Będą mogli z niej skorzystać tylko panowie, którzy wszystkie warunki spełnili przed dniem 1 październikiem 2017 roku i nie zdążyli złożyć wniosku.

Ustawa zmieniająca wydłużyła możliwość przejścia na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek. Mogą z niej skorzystać osoby, które spełniły warunki określone w art. 88 ust 2a Karty Nauczyciela, oraz przed dniem w którym wejdzie w życie niniejsza ustawa nie osiągnęły podwyższonego wieku emerytalnego, ale mają ukończone 60 lat kobiet i 65 lat mężczyzn, albo wiek ten osiągną w okresie od 1 października 2017r. do 31 sierpnia 2018r. Kolejnym warunkiem jest rozwiązania na swój wniosek stosunku pracy albo stosunek ten ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu w okolicznościach, które określa również Karta Nauczyciela w art. 20 ust. 1,5c i 7. Ostatni wymóg, który musi być spełniony to zgłoszenie wniosku o emeryturę do 31 sierpnia 2018r. Pozwoli to na nabycie prawa do emerytury nauczycielskiej, a tym samym możliwość wyliczenia wysokości świadczenia według starych zasad.

Zmiany w ustawie dotyczą również obniżenia stażu wymaganego dla kobiet do podwyższenia do kwoty najniższego świadczenia. Nowelizacja wiąże się również z obniżeniem okresów składkowych i nieskładkowych do 20 lat, przy czym okresy nieskładkowe w dalszym ciągu mogą stanowić 1/3 okresów składkowych. Z tą zmianą związany jest również obowiązek opłacania przez organy samorządowe składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za kobiety pobierające świadczenie pielęgnacyjne, socjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna – przez okres niezbędny do uzyskania przez nią okresu ubezpieczenia, wynoszącego co najmniej 20 lat. Dla mężczyzn okres ten nie zmienia się i wynosi 25 lat.

Katarzyna Krupicka
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot