• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 05 lipiec 2018 09:12

Burmistrz będzie zarabiał mniej

Napisane przez BD
Sesja Rady Miejskiej w Augustowie - 26 czerwca 2018 r. Sesja Rady Miejskiej w Augustowie - 26 czerwca 2018 r. źródło: Youtube

We wtorek (26 czerwca) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbyły się obrady XLIX sesji Rady Miejskiej.

 

Na sesji zostało poruszonych bardzo wiele zagadnień, między innymi sprawozdania za rok 2017 z działalności Augustowskich Placówek Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z omówieniem i uzupełnieniem informacji na temat konkretnych działań tych instytucji. Pojawiło się również wiele zapytań i interpelacji ze strony Rady, w tym powtarzający się regularnie apel do pracowników Urzędu Miasta o sporządzanie pisemnych uzasadnień do uchwał przedstawianych pod obrady Rady Miejskiej nie przynoszący jak dotąd widocznych rezultatów.

Istotnym wydarzeniem tej sesji było to, co stało się po odczytaniu przez Burmistrza sprawozdania z jego działalności. Ze strony Przewodniczącego Rady Miasta padło zapytanie dotyczące powołanego przez włodarza nowego członka Rady Nadzorczej spółki MPEC. Miało ono na celu przybliżenie radnym nowej postaci. Burmistrz odmówił wypowiedzi w tym temacie. Stwierdził, że nie jest to pytanie w zasięgu kompetencji Rady Miasta, co zabrzmiało dziwnie, albowiem z definicji Rada jest organem kontrolującym działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych, a także jednostek pomocniczych gminy, Wspomniana spółka jest przecież w 100% własnością miasta – o czym przypomniał burmistrzowi Przewodniczący Rady Filip Chodkiewicz, prosząc przy tym o udzielenie wyjaśnień, nie tyle samym radnym, co mieszkańcom. Ta wypowiedź została przez Wojciecha Walulika skwitowana bardzo krótko: "Dobrze Panie Przewodniczący, zwrócę się do mieszkańców i im wyjaśnię". W tym momencie zwrócono włodarzowi uwagę, że udzielanie takich informacji wcześniej nie stanowiło problemu, podobnie jak wyjaśnienia i uzasadnienia podobnych decyzji, a zatem w tym przypadku dziwna tajemniczość budzi pewne kontrowersje. Po tych słowach burmistrz jedynie krótko wymienił z imienia i nazwiska nowego członka rady nadzorczej i pełnionej na co dzień funkcji.

W tym kontekście dziwić może jedynie fragment wystąpienia burmistrza Walulika z tej samej sesji: "Komunikacja z radnymi jest jednym z najistotniejszych elementów współpracy..."

Jeszcze większe oburzenie części radnych wzbudziło przedłożenie przez włodarza w dalszej części sesji projektu uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia za jego pracę.

Należy w tym miejscu nadmienić, że przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie przewiduje obniżenie - średnio o 20% - wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządcze we wszelkich jednostkach samorządu terytorialnego i związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie powołania lub wyborów.

W przedstawionym Radzie projekcie uchwały została uwzględniona oczywiście obniżka zasadniczego wynagrodzenia, jednak znalazły się tam także zapisy dotyczące podniesienia wynagrodzenia w pozostałych składowych ogółu pensji. Odebrane to zostało jako pewnego rodzaju próbę obejścia w.w. rozporządzenia, co już samo w sobie – bez oceniania jakości pracy włodarza – wzbudziło kontrowersje.

Przy całokształcie wydarzeń, jakie miały miejsce w Urzędzie Miasta na przełomie obecnej kadencji burmistrza i radnych nie powinno zatem dziwić, że wspomniana uchwała została uprzednio negatywnie zaopiniowana przez Komisję do spraw Budżetu. Swój głos w tej sprawie zabrał Radny Tomasz Dobkowski. Tłumaczył, że rozporządzenie Rady Ministrów jest sprawą bezdyskusyjną i musi zostać przyjęte, natomiast dalsza część uchwały to niestosowna prośba o podwyżkę, na którą w jego ocenie włodarz nie zasługuje. Tą wypowiedź Burmistrz odebrał bardzo osobiście. Oznajmił, że udziału w tej - jak to określił – "żenującej sytuacji" brać nie zamierza i wróci po głosowaniu po czym opuścił salę obrad.

Wywołało to kolejne komentarze na temat zaistniałej sytuacji, zachowanie burmistrza Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Bukłaho ocenił jako mało profesjonalne. Próby obrony burmistrza podjął się miejski prawnik Andrzej Chmielecki, który podał konkretne przykłady stosowania takich zabiegów w innych urzędach.

Absolutnie nie przekonało to radnych do słuszności takich działań. Przegłosowano poprawkę do uchwały, wprowadzającą w niej jedynie niezbędny w świetle prawa zapis dotyczący zmian w wysokości zasadniczego wynagrodzenia. Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką decyzją może być przytoczony już na początku sesji fakt wstrzymywania przez burmistrza realizacji istotnego dla mieszkańców programu Airgustów, który już został wprowadzony, a więc w świetle prawa zobowiązuje włodarza do jego wykonania.

Kolejnym istotnym punktem obrad, który wzbudził emocje były zmiany budżetu miasta na rok 2018 dotyczące projektu budowy Ratusza Miejskiego, opiewające na sumę około 9-ciu milionów złotych. Radni byli oburzeni wymaganiem od nich podejmowania tak poważnych decyzji pod presją czasu bez wcześniejszego przedłożenia na ich ręce stosownej dokumentacji, która wyjaśniłaby szczegółowo do czego konkretnie miasto będzie zobligowane przy inwestycji tej wielkości.

Niezrozumiałym jest przy tym utrudnianie radnym dostępu do takich informacji oraz ograniczanie kontaktów z pracownikami Urzędu Miasta, a taki właśnie obraz przedstawili radni.

Ze względu na wiele niejasności, braki w dokumentacji i zmęczenie urzędujących spowodowane późną porą (około godz. 23:00) przerwano obrady, a dalsza ich część rozpoczęła się 27 czerwca o godzinie 14:00. Na tej części jakość prac uległa poprawie, radni mieli bowiem czas i możliwość zapoznania się z dokumentacją, a także merytorycznej rozmowy z urzędnikami, a więc obrady przebiegły już dużo sprawniej. Po omówieniu zapytań ze strony radnych oraz zapewnieniu samego burmistrza, że dopilnuje realizacji omawianych projektów , Rada jednogłośnie przyjęła projekt zmian budżetowych na rok 2018. Omówiono na miejscu część interpelacji wnoszonych przez poszczególnych radnych, a na pozostałe burmistrz zdecydował się (jak to ma ostatnio w zwyczaju) odpowiedzieć w formie pisemnej.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot