• 1
  • 2
środa, 03 listopad 2021 16:46

Obrady radnych znów w trybie zdalnym

Napisane przez RED
pixabay.com pixabay.com

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 10 listopada 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) XLI sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XLI sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie  Wolne wnioski. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
b) powierzenia realizowania zadań własnych Gminy Miasta Augustów,
c) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
d) bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską Przedsiębiorstwu Transportowemu NECKO Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie,
e) przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Augustowa na lata 2021-2024",
f) zniesienia statusu pomnika przyrody,
g) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Augustowa dla terenu położonego pomiędzy częścią ulicy Rajgrodzkiej i Młodości, zwanego „Szkoła Podstawowa Nr 2”,
h) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 r.
i) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
k) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
l) zmian budżetu miasta na rok 2021,
m) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2031.
5. Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2022 rok.
6. Przyjęcie protokołów z obrad: XXXIX sesji RM z 2.09.2021 r.; XL sesji RM z 28.09.2021 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie
Alicja Dobrowolska

Źródło: UM Augustów

Gruby Benek